fbpx

Adatkezelési tájékoztató

Kik vagyunk

 • Cégnév: Enter Team Bútortervező és Szolgáltató Kft.
 • Székhely: 2120 Dunakeszi, Repülőtéri út 1.
 • Adószám: HU13375975
 • Cégjegyzékszám: 13-09-167985
 • Levelezési cím: 2120 Dunakeszi, Repülőtéri út 1.
 • Ügyvezetők: Hováth Attila, Tóth Katalin Noémi
 • Adatvédelmi tisztségviselő: Tóth Katalin Noémi
 • Email: info@enterteam.hu
 • Telefon: +36 (20) 933 – 04 65

A weboldalunk címe: https://enterteam.hu.

A jelen tájékoztató (továbbiakban: Tájékoztató) rendelkezéseinek kialakításakor a társaság különös tekintettel vette figyelembe az Európai Parlament és a Tanács 2016/679 Rendeletében („Általános Adatvédelmi Rendelet” vagy „GDPR”), az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény („Infotv.”), és a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény („Ptk.”) rendelkezéseit.

Az Ön személyes adatainak kezeléséhez Ön automatikusan hozzájárul, mikor árajánlatot kér tőlünk, megrendelést ad le és a kész bútorait, gépeit beépítésre kiszállíttatja velünk.

Amennyiben Ön adatai kezelésével nem ért egyet, nem áll módunkban Önnek ajánlatot adni, Önnel szerződést kötni, illetve Önnek kész bútort kiszállítani.

Milyen alapelveket követünk adatkezelésünk során?

Társaságunk az adatkezelése során alábbi alapelveket követi:

 • a személyes adatokat jogszerűen és tisztességesen, valamint az Ön számára átláthatóan kezeljük
 • a személyes adatokat csak meghatározott, egyértelmű és jogszerű célból gyűjtjük és azokat nem kezeljük a célokkal össze nem egyeztethető módon
 • az általunk gyűjtött és kezelt személyes adatok az adatkezelés céljai szempontjából megfelelőek és relevánsak, valamint csak a szükségesre korlátozódnak
 • társaságunk minden észszerű intézkedést megtesz annak érdekében, hogy az általunk kezelt adatok pontosak és szükség esetén naprakészek legyenek, a pontatlan személyes adatokat haladéktalanul töröljük vagy helyesbítjük
 • a személyes adatokat olyan formában tároljuk, hogy Ön csak a személyes adatok kezelése céljainak eléréséhez szükséges ideig legyen azonosítható
 • megfelelő technikai és szervezési intézkedések alkalmazásával biztosítjuk a személyes adatok megfelelő biztonságát az adatok jogosulatlan vagy jogellenes kezelésével, véletlen elvesztésével, megsemmisítésével vagy károsodásával szemben
 • társaságunk az Ön személyes adatait az Ön előzetes tájékoztatáson alapuló és önkéntes hozzájárulása alapján és csakis a szükséges mértékben és minden esetben célhoz kötötten kezeljük, azaz gyűjtjük, rögzítjük, rendszerezzük, tároljuk és felhasználjuk
 • egyes esetekben az Ön adatainak kezelése jogszabályi előírásokon alapul és kötelező jellegű, ilyen esetekben erre a tényre külön felhívjuk az Ön figyelmét
 • illetve bizonyos esetekben az Ön személyes adatainak kezeléséhez társaságunknak, vagy pedig harmadik személynek fűződik jogos érdeke, például honlapunk működtetése, fejlesztése és biztonsága

Hozzájárulás

Az Adatkezelésre a Felhasználókat képviselő természetes személyek önkéntes, előzetes, megfelelő tájékoztatáson alapuló nyilatkozata alapján kerül sor, amely nyilatkozat tartalmazza a Felhasználók kifejezett hozzájárulását ahhoz, hogy a Rendszer használata során általuk közölt Személyes Adatok, illetve a róluk generált Személyes Adatok felhasználásra kerüljenek. A Felhasználó a hozzájáruláson alapuló adatkezelés esetén jogosult a hozzájárulását bármikor visszavonni, amely azonban nem érinti a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét. Az adatkezelési tájékoztató az egyéni árajánlatok, szerződések és a számlázás során keletkező adatok kezeléséről intézkedik.

Az Ön által megadott adatok (név, cím, telefonszám, email cím) az ajánlatok célba juttatásához szükségesek. A megrendelt munka szerződés szerinti beazonosíthatósága, majd a teljesítés utáni számla kiállítása céljából kerülnek be adatbázisunkba. Az adatok megadása az Ön hozzájárulásán alapszik és önkéntes adatszolgáltatás a forrása.

Az Ön által megadott adatokat, elfogadott ajánlat, szerződés majd számlázás után a garanciális idő alatt, azaz szállítástól számított 10 naptári évig őrizzük meg. Amennyiben Ön nem járul hozzá az adatok ezidő alatti tárolásához, kérjük, a fent megjelölt elérhetőségeken jelezze nekünk. Az adatok törlésének ideje a bejelentéstől számított 2 munkanap. 

Az Ön adatai kezelése során nem történik profilalkotás.

Az Ön által megadott adatokhoz csak és kizárólag a munkatársaink férnek hozzá tervezési, beszerzési, szerelési és beépítési feladataik ellátása érdekében.

Milyen jogokkal rendelkezik a felhasználó a saját adatai kapcsán

 • hozzáférhet, kikérheti az Önről nálunk tárolt adatokat,
 • panaszt nyújthat be
 • bármikor visszavonhatja a hozzájárulását, ezáltal kérheti személyes adatainak törlését azokra az adatokra vonatkozólag, amelyek nem a törvényi megfelelés céljából vannak kezelve és tárolva,
 • tájékoztatást kérhet személyes adatainak kezeléséről,
 • kérheti személyes adatainak helyesbítését
 • jogorvoslatért fordulhat a NAIH-hoz (1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c).

Hová továbbítjuk az adatokat

Az Ön adatai kezelése során automatikus döntéshozatali rendszer működik, melyhez az Ön előzetes beleegyezése nem szükséges. A megrendelési szerződést követően, a kiszállítás fázisában, beszerelő csoportunk számára átadásra kerülnek az Ön elérhetőségi adatai, hogy a megrendelt termékeket célba tudjuk juttatni.

Amennyiben Ön nem járul hozzá az automatikus döntéshozatalhoz, kérjük, megrendeléskor jelezze felénk. Ebben az esetben sem a szállítást, sem a termékek beépítését nem tudjuk vállalni.

Az Ön adatait email szolgálató rendszerünkön továbbítjuk (Gmail szolgáltató GDPR megfelelőségéről ezen a linken tájékozódhat: https://cloud.google.com/security/gdpr/).

Az Ön adatait belső nyilvántartó rendszerünkben tároljuk. Az Ön adatait szerverünkön elektronikus formában jogosultságkezeléssel és jelszavas védelemmel biztosítjuk. Az adatkezelő az Ön által megadott személyes adatokat a saját tulajdonában lévő vállalati szerveren tárolja a telephelyén (2120 Dunakeszi, Repülőtéri út 1.)

Az Ön adatait a számlázz.hu program oldalon is – törvényi megfelelőség biztosítása érdekében megadjuk. A számlázz.hu adatvédelmi szabályzatáról itt tájékozódhat: https://www.szamlazz.hu/adatvedelem/

Az Ön adatait csak az Enter Team Kft. kezeli, harmadik személynek nem adjuk ki.

Az Ön által megadott adatokhoz csak és kizárólag a munkatársaink férnek hozzá tervezési, beszerzési, szerelési és beépítési feladataik ellátása érdekében.

Mennyi ideig őrizzük a személyes adatot

Az Ön által megadott adatokat, elfogadott ajánlat, szerződés majd számlázás után a garanciális idő alatt, azaz szállítástól számított 10 naptári évig őrizzük meg. Amennyiben Ön nem járul hozzá az adatok ezidő alatti tárolásához, kérjük, a fent megjelölt elérhetőségeken jelezze nekünk. Az adatok törlésének ideje a bejelentéstől számított 2 munkanap. 

Mik azok a sütik és hogyan kezeljük őket?

A sütik (cookie-k) olyan kisméretű adatfájlok (továbbiakban: sütik), amelyek a weboldalon keresztül a weboldal használatával kerülnek az Ön számítógépére úgy, hogy azokat az Ön internetes böngészője menti le és tárolja el. A leggyakrabban használt internetes böngészők (Chrome, Firefox, stb.) többsége alapbeállításként elfogadja és engedélyezi a sütik letöltését és használatát, az viszont már Öntől függ, hogy a böngésző beállításainak módosításával ezeket visszautasítja vagy letiltja, illetve Ön a már a számítógépen lévő eltárolt sütiket is tudja törölni.  A sütik használatáról az egyes böngészők „súgó” menüpontja nyújt bővebb tájékozta-tást.

Vannak olyan sütik, amelyek nem igénylik az Ön előzetes hozzájárulását. Ezekről weblapunk az Ön első látogatásának megkezdésekor ad rövid tájékoztatást, ilyenek például a hitelesítési, multimédia-lejátszó, terheléskiegyenlítő, a felhasználói felület testreszabását segítő munkamenet-sütik, valamint a felhasználó-központú biztonsági sütik.

A hozzájárulást igénylő sütikről – amennyiben az adatkezelés már az oldal felkeresésével megkezdődik – a Társaságunk az első látogatás megkezdésekor tájékoztatja Önt és kérjük az Ön hozzájárulását.

Társaságunk nem alkalmaz és nem is engedélyez olyan sütiket, amelyek segítségével harmadik személyek az Ön hozzájárulása nélkül adatot gyűjthetnek.

A sütik elfogadása nem kötelező, a Társaságunk azonban nem vállal azért felelősséget, ha sütik engedélyezése hiányában a weblapunk esetleg nem az elvárt módon működik.

Mit kell tudni még a honlapunkkal kapcsolatos adatkezelésünkről

A személyes adatokat Ön önkéntesen bocsátja rendelkezésünkre a regisztráció illetve a Társaságunkkal kapcsolattartása során, éppen ezért kérjük, hogy adatai közlésekor fokozatosan ügyeljen azok valódiságára, helyességére és pontosságára, mert ezekért Ön felelős. A helytelen, pontatlan vagy hiányos adat akadálya lehet a szolgáltatásaink igénybevételének.

Amennyiben Ön nem a saját, hanem más személy személyes adatait adja meg, úgy vélelmezzük, hogy Ön az ehhez szükséges felhatalmazással rendelkezik.

Ön az adatkezeléshez adott hozzájárulását bármikor ingyenesen visszavonhatja

 • az adatkezeléshez hozzájárulás visszavonásával, illetve
 • info@enterteam.hu címre kérjük írjon és jelezze törlési szándékát

A hozzájárulás visszavonásának regisztrálását – technikai okokból 30 napos határidővel vállaljuk, azonban felhívjuk a figyelmét arra, hogy jogi kötelezettségünk teljesítése vagy jogos érdekeink érvényesítése céljából bizonyos adatokat a hozzájárulás visszavonása után is kezelhetünk.

Megtévesztő személyes adat használata esetén, illetve ha valamelyik látogatóink bűncselekményt követ el vagy Társaságunk rendszerét támadja, az adott látogató regisztrációjának megszüntetésével egyidejűleg adatait haladéktalanul töröljük, illetve – szükség esetén – megőrizzük azokat a polgári jogi felelősség megállapításának vagy büntető eljárás lefolytatásának időtartama alatt.

Mit kell tudni direkt marketing és hírlevél célú adatkezelésünkről?

Ön a kapcsolatfelvétel során személyes adatainak megadásával (azaz hozzájárulási szándéka egyértelmű kinyilvánításával) hozzájárulását adhatja ahhoz, hogy az Ön személyes adatait marketing célokra is felhasználhassuk. Ebben az esetben – a hozzájárulás visszavonásáig – az Ön adatait direkt marketing és/vagy hírlevél küldés céljából is kezeljük és az Ön részére reklám- és egyéb küldeményeket, valamint tájékoztatókat és ajánlatokat küldünk és/vagy hírlevelet továbbítunk (Grtv. 6. §).

Ön a hozzájárulását a direkt marketing és a hírlevél tekintetében együttesen vagy külön-külön is megadhatja illetve azt/azokat ingyenesen és bármikor visszavonhatja.

Amennyiben a munka során felvétel, fotó, video készül az adott munkáról, azt a cég kommunikációs anyagain felhasználhatja. 

Mit kell tudni a nyereményjátékokról?

Társaságunk kampányjelleggel szervezhet nyereményjátékokat, melyek eseti feltételeit külön szabályzat tartalmazza. Az aktuális akció szabályzata minden esetben itt kerül feltűntetésre.